Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ  /ЕБС-ийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх/

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ
2008 оны 12  сарын 08-ны өдөр                                 Дугаар 113                                   Улаанбаатар хот     

                               

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 

            Монгол Улсын Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

            1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

            2. Энэхүү журмын хэрэгжилтийг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж,  явц, үр дүнд хяналт тавьж ажиллахыг Бага, дунд боловсролын газар (Н.Энхбат), аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газрын дарга, ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад тус тус үүрэг болгосугай.  

          

           

           

            САЙД                                                         Ё.ОТГОНБАЯР