Хэвлэх DOC Татаж авах
НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ
2006 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 142

НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын “Барилгын тухай хууль”-ийн 6.1.2 дахь заалт, Барилга, хот байгуулалтын яамны Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 2006 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 15 дугаар зөвлөмжийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормууд, тэдгээрийн ажлын бүтэц, хөдөлмөр зарцуулалтын лавлах, материал эдлэл, бүтээцийн орц, хүндийн жингийн лавлах, машин цагийн лавлахыг 1 дүгээр хавсралтад дурьдсан жагсаалтаар баталсугай.

2.Барилга, сантехникийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг нормуудыг 2 дугаар хавсралтад дурдсан жагсаалтаар баталсугай.

3.Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм, хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг нормуудыг хэвлүүлж тараах ажлыг зохион байгуулж, хэрэглэгчдэд танилцуулах сургалт, семинар зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн үндэсний төв /Б.Бямбажав/-д даалгасугай.

4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан 3 дугаар хавсралтад дурьдсан барилгын норм, үнэлгээг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                                                   Ж.НАРАНЦАЦРАЛТ

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн бүртгэлд 2006 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 2651 дүгээрт бүртгэв.