Хэвлэх DOC Татаж авах
Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл,  шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2018 оны 1 дүгээр сарын 19-ны өдөр                                                                          Дугаар 12                                                                                          Улаанбаатар хот

 

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.4 дэх заалт, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Тус Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны 98 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага” /цаашид “ТЗНШ” гэх/-д оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.

2.ТЗНШ-д оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд мэдээлэх, сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Тусгай зөвшөөрлийн алба /Л.Хишигдулам/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/, Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/-нд тус тус үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус Зохицуулах зөвлөлийн дарга /Э.Пүрэвжав/-д даалгасугай.

 

             ДАРГА                                               Э.ПҮРЭВЖАВ

 

ГИШҮҮН                                            Б.ЖИГЖИД

                                                          Ч.БАТТОГТОХ

                                                          С.ЧУЛУУНХУЯГ

                                                          Р.НЯМЖАВ