Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Сав газрын талуудын оролцооны зөвлөл байгуулах, ажиллах/

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ
2018 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/57

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Усны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Сав газрын талуудын оролцооны зөвлөл байгуулах, ажиллах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Сав газрын талуудын оролцооны зөвлөлийг байгуулж, мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр хангаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Газар зохион байгуулалт, усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газар /Ш.Мягмар/, Сав газрын удирдлагын хэлтэс /Н.Баттулга/-т тус тус үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан “Сав газрын зөвлөлийг байгуулах, ажиллах нийтлэг журам батлах тухай” Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны 4 дүгээр сарын 22–ны өдрийн 124 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                                                Н.ЦЭРЭНБАТ