Хэвлэх DOC Татаж авах
Хүн амын амьжиргааны 2018 оны доод түвшинг тогтоох тухай

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГЫН ТУШААЛ

2018 оны 02 сарын 01-ний өдөр                                    Дугаар А/13                                      Улаанбаатар хот

Хүн амын амьжиргааны 2018 оны доод түвшинг

тогтоох тухай

 

Монгол Улсын Статистикийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дүгээр заалт, Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1, 5 дахь хэсэг, Үндэсний статистикийн хорооны даргын зөвлөлийн 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. "Хүн амын амьжиргааны доод түвшин"-ий 2018 онд мөрдөх хэмжээг хавсралтаар баталж, 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдүүлсүгэй.

2. Шинэчлэн баталсан "Хүн амын амьжиргааны доод түвшин"-г холбогдох байгууллагад албан ёсоор хүргүүлж, нийтэд мэдээлэхийг Тамгын газар /Ч.Цэвэгдорж/-т даалгасугай.

 

                                               ДАРГА                                     А.АРИУНЗАЯА