Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ ЭХЭУБЕрөнхий газрын 2005 оны 51 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон

ЭХЭУБЕрөнхий газрын 2005 оны 51 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА БӨГӨӨД ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХ ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН БУСАД ЭРХИЙН УЛСЫН ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭГЧИЙН ТУШААЛ

ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн талаархи лавлагааны хуудсын загвар/

2004 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 1

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 10.5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн талаархи лавлагааны хуудсын загварыг хавсралт ёсоор баталсугай.
                                                                   ЭРХИЙН УЛСЫН ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭГЧ                            Д.ДОЛГОРМАА
                                                       2004 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр улсын бүртгэлийн 2430 дугаарт бүртгэсэн