Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах/

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН

 САЙДЫН ТУШААЛ

2018 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр             
Улаанбаатар хот

Дугаар А-84

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

             Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн  4.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ  нь:

1. “Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам”-ыг 1 дүгээр, Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн загварыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Уг журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Д.Энхбат/-д үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2004 оны  58  дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                                     Б.БАТЗОРИГ