Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2020-2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2020-2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:                

                                   

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт Төсвийн хүрээний мэдэгдэл Төсвийн төсөөлөл
2019 он 2020 он 2021 он
1 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ 8.0 6.0 6.0
2 Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин 8.0 8.0 8.0
3 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/    9,676.5 10,713.5 11,844.7
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 27.4 26.4 26.4
4 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 11,589.8 12,393.6 12,901.1
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 32.8 30.6 28.7
5 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 1,938.2 803.8 507.5
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 5.5 2.0 1.1
6 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл    /тэрбум төгрөг/ -1,913.3 -1,680.1 -1,056.4
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь -5.4 -4.1 -2.4
7 Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 3,251.8 3,100.2 2,927.3
-Дотоодын нийт  бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 9.2 7.6 6.5
8 Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ 19,551.6 19,390.8 18,383.6
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 55.3 47.8 41.0
9 Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 694.5 750.0 810.0
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 2.0 1.9 1.8
 

/Энэ хэсгийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД