Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /УМХЕГ-ын 2018 оны А/147-р хүчингүй болсон/

/УМХЕГ-ын 2018 оны А/147-р хүчингүй болсон/

УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2005 оны 9 дүгээр сарын 9-ны өдөр                                                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот 

Дугаар 312

"Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай" хуулийн 8-р зүйлийн 8.3,2, Төрийн албаны тухай хуулийн 31-р зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 1995 оны 96-р тогтоолын 6-р хавсралтаар батлагдсан "Төрийн албан хаагчид шагнал, урамшил олгох журам"-ын 5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1."Улирлын ажлын үр дүнгийн урамшил олгох журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.
2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргаа удирдлагын газар /Б.Үнэнбат/-т үүрэг болгосугай.
З.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Газрын даргын 2005 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн 129-р тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


ДАРГА Б.БААСАН


Улсын бүртгэлийн 2005 оны 9 дзгээр сарын 16-ны өдрийн 2555-рт бүртгэв.