Хэвлэх DOC Татаж авах
ПРОКУРОРЫН ЗЭРЭГ ДЭВИЙН НЭМЭГДЛИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2018 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 66

ПРОКУРОРЫН ЗЭРЭГ ДЭВИЙН НЭМЭГДЛИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Төрийн албаны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.3 дахь заалт, 28.7 дахь хэсэг, Прокурорын тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.3 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Прокурорын зэрэг дэвийн нэмэгдлийн хэмжээ”-г хавсралтаар шинэчлэн тогтоосугай.

2.Энэ тогтоолыг баталсантай холбогдуулан “Прокурорын зэрэг дэвийн нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 2007 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 35 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай.

3.Энэ тогтоолыг 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД