Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /УМХЕГ-ын 2008 оны 151-р хүчингүй болсон/

/УМХЕГ-ын 2008 оны 151-р хүчингүй болсон/

УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 

2005 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдөр                                                                                                                                                                                       Улаанбаатар хот

Дугаар 296

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ


Монгол Улсын "Төрийн хяналт шалгалтын тухай" хуулийн 10 дугаар зүйлийн 8 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн үнэмлэх, тэмдэг хэрэглэх журам"-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан газрын даргын 2003 оны "170 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
Энэхүү журмын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргаа, удирдлагын газар /Б.Үнэнбат/-т үүрэг болгосугай.


ДАРГА Б.БААСАН


Улсын бүртгэлийн 2005 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 2552 дугаарт бүртгэв.