Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх/

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2018 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр                                 
Улаанбаатар хот

Дугаар 134

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төсвийн тухай хуулийн 11.1.2, 11.1.13 дахь заалт, 42 дугаар зүйлийн 42.6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2.Батлагдсан журмыг хэрэгжүүлэх, төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон аймаг, нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсүүдэд хүргүүлэн мөрдүүлэн ажиллуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар /Ж.Ганбат/, Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газар /Г.Түвдэндорж/, Төрийн сангийн газар /М.Батхуяг/-т тус тус үүрэг болгосугай.

3.Батлагдсан журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар /Б.Доржсэмбэд/-т даалгасугай.

4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан “Журам батлах” тухай Сангийн сайдын 2013 оны 73 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

       САЙД                                    Ч.ХҮРЭЛБААТАР