Хэвлэх DOC Татаж авах
Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалтыг батлах,  хилийн зааг, хамгаалалтын дэглэм тогтоох тухай

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН

ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2018 оны 06 дугаар сарын 27-ны  өдөр                                                             Дугаар 08/07                                                                                                Арвайхээр

 

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалтыг батлах, хилийн зааг, хамгаалалтын дэглэм тогтоох тухай

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Сумын хамгаалалтад байх 530 дурсгалт газрын 6473 түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, хилийн зааг, хамгаалалтын дэглэмийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах журмыг батлан хэрэгжүүлэхийг аймгийн Засаг дарга /Г.Ганболд/ -д үүрэг болгосугай 

 

 

ДАРГА                                             А.ИШДОРЖ