Хэвлэх DOC Татаж авах
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ (далайн салбарын гэрээ, конвенцийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 201

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 24.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Олон улсын далайн байгууллагаас хийсэн аудитын зөвлөмжийн дагуу “Монгол Улсын нэгдэн орсон далайн салбарын гэрээ, конвенцийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-г хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Ж.Бат-Эрдэнэд даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              У.ХҮРЭЛСҮХ

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд                                             Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ