Хэвлэх DOC Татаж авах
Захирамж хүчингүй болгох тухай

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр                                   Дугаар А/223                        Улаанбаатар хот    

                                        

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр 29.3, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2, Цагдаагийн байгууллагын тухай, Албадан хөдөлмөр эрхлэх тухай хуулиуд тус тус хүчингүй болсонтой холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2003 оны 03 дугаар сарын 27-ний өдрийн 104 тоот захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

         2.3ахирамжийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт, бүртгэлийн хэлтэс хүргүүлж, бүртгүүлэхийг Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга /Д.Ёндонжамц/-д даалгасугай

 

 

            

                                 ЗАСАГ ДАРГА                                      Ш.ОРГИЛ