Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Үржлийн малд хянан магадлагаа хийх, баталгаажуулах/

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2018 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр                                          
Улаанбаатар хот

Дугаар А-145 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.9 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Үржлийн малд хянан магадлагаа хийх, баталгаажуулах, үүлдэрлэг байдлыг тодорхойлох, хяналт тавих журам”-ыг  хавсралтаар баталсугай. 

2. Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллахыг Малын үржил, бүртгэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Д.Батсүрэн/-т үүрэг болгосугай.

3. Уг тушаал гарсантай холбогдуулан Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын  2004 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Мал, тэжээвэр амьтдын үржил селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах, бүртгэх, хяналт тавих тухай” 69 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

          

                                   САЙД                                   Б.БАТЗОРИГ