Хэвлэх DOC Татаж авах

ЭМДҮЗөвлөлийн 2019 оны 23 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсон. 

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд

2018 оны 11 сарын 05-ны өдрийн 4023 дугаарт бүртгэв.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2018 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр                  Дугаар 08                 Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.9, 11 дүгээр зүйлийн 11.2, 14 дүгээр зүйлийн 14.8.6, 14.9.8, 14.9.9 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх зарим тусламж, үйлчилгээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцах журам”-ыг нэгдүгээр, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцах өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний багц”-ыг хоёрдугаар, “Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж үйлчилгээний эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээ”-г гуравдугаар, “Даатгуулагчид гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний үзлэгийн хуудас”-ыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулж, сурталчилан таниулж ажиллахыг Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар /Ч.Алтанхуяг/-т, өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг мэргэжил, арга зүйгээр ханган ажиллахыг Эрүүл мэндийн яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газар /Р.Оюунханд/-т даалгасугай.

3. Энэ тогтоолоор баталсан журам, жагсаалтад нийцүүлэн холбогдох програм хангамжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв /Д.Ганцэцэг/-д үүрэг болгосугай.

4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн ажлын алба /Л.Номин/-д даалгасугай.

 

 

                                         ДАРГА                                   Д.САРАНГЭРЭЛ

                                          ДЭД ДАРГА                          Д.ДЭМБЭРЭЛ

                                                 ГИШҮҮН                        Ч.ХҮРЭЛБААТАР

                                                                                       С.ЧИНЗОРИГ

                                                                                       Х.ГАНБААТАР

                                                                                       Ц.ГАНХҮҮ

                                                                                       Б.МЯГМАР

                                                                                       Д.ЧИМЭДДАГВА

                                                                                       Ч.ЦОЛМОНГЭРЭЛ