Хэвлэх DOC Татаж авах

/ЭХЗХ-ны 2020 оны 135 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсон/

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр                                      Дугаар 324                                                   Улаанбаатар хот

 

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсэг, Улсын Их Хурлын Байнгын Хорооны 2015 оны 02 дугаар тогтоолын 2 дугаар хэсгийн 3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1.Алтай-Улиастайн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг хавсралтаар баталсугай.

2.Батлагдсан тарифыг мөрдөж ажиллахыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниуд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэ тариф, зах зээлийн газар  /Б.Болор-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

4.Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах хорооны “Тариф батлах тухай” 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 316 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

 

 

ДАРГА                                                           А.ТЛЕЙХАН

 

ЗОХИЦУУЛАГЧ                                          Д.БАССАЙХАН

 

ЗОХИЦУУЛАГЧ                                          Э.ТҮВШИНЧУЛУУН

 

ЗОХИЦУУЛАГЧ                                          У.МЯГМАРСҮРЭН