Хэвлэх DOC Татаж авах
/Баруунбаян-Улаан/ Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай /Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-улаан сумын ИТХ-ын 2019 оны 10/1 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсон/

/Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-улаан сумын ИТХ-ын 2019 оны 10/1 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсон/

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ

БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр                                                                       Дугаар 08/01                                                                                          Хөөвөр

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дүгээр зүйлийн 18.1.2-ын “д”, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Тус сумын нутаг дэвсгэрт мөрдөх хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү  тогтоолыг сумын иргэд , ААН, албан байгууллагуудын дарга эрхлэгч нарт сурталчлан танилцуулж, хог хаягдлын хураамжийг сумын татварын орлогот  төвлөрүүлэн ажиллан үр дүнг жилийн эцэст ИТХ-ын хуралдаанд тайлагнахыг сумын Засаг дарга /Д.Баатарчулуунд/-д үүрэг болгосугай.

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 1 дүгээр сарын 17-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

     

           ДАРГА                                    С.БАТЖАРГАЛ