Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Аялал жуулчлалын байгууллагын ангилал тогтоох/

ЗАМ, ТЭЭВЭР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ
2006 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр
 Улаанбаатар хот

Дугаар 119

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 16.1.6 дахь заалтыг, ажлын хэсгийн саналыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Аялал жуулчлалын байгууллагын ангилал тогтоох журам-ыг нэгдүгээр хавсралтаар,Ангиллын гэрчилгээ-г хоёрдугаар хавсралтаар, Аялал жуулчлалын байгууллагын ажилтны анкет-ыг гуравдугаар хавсралтаар, Аялал жуулчлалын байгууллагын ангилал тогтоох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн-ийг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, үр дүн явцыг 2006 оны IV улиралд багтаан яамны удирдлагад танилцуулахыг Аялал жуулчлалын газар                /  /Т.Батжаргал/-т үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Журам батлах тухай Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2005 оны 39 дүгээр тушаалыг хүчингуй болсонд тооцсугай.

САЙД                                                 Ц.ЦЭНГЭЛ

Улсын бүртгэлийн санд 2006 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 2620 дугаарт бүртгэв