Хэвлэх DOC Татаж авах
ДЭГЛЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм/

ТӨМӨР ЗАМЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
ДЭГЛЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм/

2009 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 10

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7.1.9, 8.4, Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 27.8-ыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Дэглэмийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг Хяналтын албаны дарга /Х.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.


ДАРГА Т.БАТБОЛД


Улсын бүртгэлд 2010 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 3108 дугаарт бүртгэсэн
Төмөр замын газрын даргын 2010 оны 06 дугаар тушаалаар баталсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгав.