Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗТС-ын 2017.07.28-ны өдрийн 146 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

/ЗТС-ын 2017.07.28-ны өдрийн 146 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

ТӨМӨР ЗАМЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хатуу тооцоо багаж, хэрэгслийг ашиглах болон хүлээлцэх журам/

2008 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 103

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7.1.9, 8.4, Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 25.4-ийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Хатуу тооцоо багаж, хэрэгслийг ашиглах болон хүлээлцэх журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Журмыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах, хяналт тавьж ажиллахыг Төмөр замын Тээврийн хяналтын алба /Х.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.


ДАРГА Т.БАТБОЛД