Хэвлэх DOC Татаж авах
ГУРВАНЗАГАЛ СУМЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮС, ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

ДОРНОД АЙМАГ
ГУРВАНЗАГАЛ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 10-р ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

 

2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр                                                                                                               Дугаар 62                                                                                                                                                  Сүмийн булаг

 

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮС, ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2.д/, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолын 1,2,6,7 дугаар хавсралтуудыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Сумын төвийн үнэлгээ, татвар төлбөрийн бүсийн хил заагийг шинэчлэн 1 дүгээр хавсралт ёсоор тогтоосугай.

2.Сумын газрын төлбөрийн хувь хэмжээг үнэлгээний тойргийн дугаарт харгалзуулан 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

3.Газар эзэмших, ашиглах гэрээг шинэчлэн байгуулж 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхийг сумын Засаг дарга /Ч.Батдэлгэр/-д үүрэг болгосугай.

4.Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны 05 тоот тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай.

 

ХУРЛЫН ДАРГА                                         Б.БЯМБАСҮРЭН