Хэвлэх DOC Татаж авах
МАТАД СУМЫН ГАЗАР НУТГИЙН БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТАТВАР, ТӨЛБӨР ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮС,  ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ ТОГТООХ ТУХАЙ

ДОРНОД АЙМАГ
МАТАД СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 10-р ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

 

2018 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр                                                                                                                        Дугаар 12                                                                                                                                                             Зүүн булаг 

 

ГАЗАР НУТГИЙН БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТАТВАР, ТӨЛБӨР ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮС, ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2."д", 18.2, 25 дугаар зүйлийн 25.1, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолын 1,2,4,7 дугаар хавсралтыг үндэслэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 10 дугаар Хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1.Сумын төвийн газар нутгийн бүсчлэлийн хилийн зааг болон газрын татвар, төлбөрийн үнэлгээний бүсийн хил заагийг нэгдүгээр хавсралтаар, газрын үнэлгээний зэрэглэл, газрын төлбөрийн хувь хэмжээ, харгалзах итгэлцүүрийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтийг 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

3.Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 02 тоот тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай.

 

 

 

ХУРЛЫН ДАРГА С.ЭНХБОЛД