Хэвлэх DOC Татаж авах
АРВАЙХЭЭР СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
АРВАЙХЭЭР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр                                                                    Дугаар 8/05                                                                                                 Арвайхээр

ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2.д дэх хэсэг, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл (бүс), суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай” 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Сумын нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн давуу тал, байгаль экологийн онцлог шинж чанар, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, хэтийн хөгжлийг харгалзан зурагласан газрын үнэлгээний бүсийн зураг (гэр бүлийн хамтын хэрэгцээ)-ийг нэгдүгээр, Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ, Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэлийн зориулалттай газрын үнэлгээний бүсийн зургийг хоёрдугаар, Хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойргийн 1 га газрын суурь үнэлгээ, итгэлцүүр, төлбөрийн хэмжээг гуравдугаар, Хот, суурингийн газрын үнэлгээний тойргийн 1 га газрын суурь үнэлгээ, итгэлцүүр, газрын төлбөрийн хэмжээг дөрөвдүгээр хавсралтаар, Зам, шугам сүлжээний газрын төлбөрийн хэмжээг тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах гэрээг шинэчлэх, газрын төлбөрийг ногдуулах, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх, төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллахыг сумын Засаг дарга /О.Пүрэвдорж/, Газрын даамал /Н.Энхболд, Ш.Адъяадолгор/ нарт даалгасугай.

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны “Газрын суурь үнэ болон газрын үнэлгээний бүсчлэл шинэчлэн тогтоох тухай” 36 дугаар тогтоолыг 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр хүчингүйд тооцож, 2019 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлэн шинэ тогтоолыг дагаж мөрдсүгэй.

 

ДАРГА                                    Д.АМАРТҮВШИН