Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2018 оны 10 дугаар сарын 11 дүгээр                                                        Дугаар A/43                                                                         Улаанбаатар хот

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

“Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх заалт, “Мал, амьтны  эрүүл   мэндийн тухай” хуулийн  21 дүгээр зүйлийн 21.5 дах заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Үхэр, гахай цистицерктэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зааврыг нэгдүгээр, Трихинелтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зааврыг хоёрдугаар, Бог мал туузан хорхойтох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зааврыг гуравдугаар, Бог малын стронгилтэх өвнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зааврыг дөрөвдүгээр, Адуу, гахай, тахианы аскариддах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зааврыг тавдугаар, Адууны  хачгийн халуун өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зааврыг зургаадугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газар /Б.Болдбаатар/-т  үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА                                   Д.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ