Хэвлэх DOC Татаж авах
Байгалийн ургамал ашигласны  төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр                                                                  Дугаар 13                                                                                                   Сүхбаатар сум
                                                                                                            

Байгалийн ургамал ашигласны

төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол Улсын Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2 дахь хэсгийн заалт, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын Сайдын 2015 оны А-282 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдөх байгалийн ургамал ашигласны төлбөрийн хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2.Байгалийн ургамал ашигласны төлбөрийн хэмжээг мөрдүүлэх, зохион байгуулалтын тодорхой арга хэмжээ авч, биелэлтэнд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

3.Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 9 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаас бусад заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

ДАРГА                               Г.БЯМБАА