Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮС, ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

ДОРНОД АЙМАГ
 ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 9-Р ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2018 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдөр                                                                                                                      Дугаар 06                                                                                                                                                    Хөөвөр                                          

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮС, ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь заалт, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолын 1,2,6,7 дугаар хавсралт зэргийг тус тус үндэслэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит Есдүгээр хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1.Сумын төвийн үнэлгээ, татвар төлбөрийн бүсийн хил заагийг шинэчлэн 1 дүгээр хавсралтаар тогтоосугай.

2.Сумын газрын төлбөрийн хувь хэмжээг үнэлгээний тойргийн дугаарт харгалзуулан 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдрийн ээлжит Долоодугаар хуралдааны 03 тоот тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай.

4.Батлагдан гарсан тогтоолтой холбогдуулан газар эзэмших, ашиглах,гэрээг шинэчлэн байгуулж 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ны өдрөөс дагаж мөрдөн ажиллахыг сумын Засаг дарга Т.Баярмагнай, газрын даамал А.Мөнхтуяа, татварын байцаагч Д.Ариунзул нарт үүрэг болгосугай.

 

 

 ХУРЛЫН ДАРГА                             Ц.ДОРЖЦЭРЭН