Хэвлэх DOC Татаж авах
АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТЕГ-ын 2019 оны А/184-р хүчингүй болсон/

/ТЕГ-ын 2019 оны А/184-р хүчингүй болсон/

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТУШААЛ


2010 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот

  Дугаар 322

АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Татварын ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.6 дахь хэсгийн 27.6.2, 27.6.4 дэх заалтууд, Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны "Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 39 дүгээр тогтоолын 3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэлгээг тооцохаргачлал"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Аргачлалыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Татварын ерөнхий газар, Улсын төсвийн орлого, хяналтын газар, нийслэл, аймаг, дүүргийн татварын газар, хэлтсийн дарга нарт даалгасугай.
3. Энэ тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Татвар хураалтын хэлтэс (С.Туул) - т даалгасугай.
4. "Уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэлгээг тооцох аргачлал"-ыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэн нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн актын бүртгэлд бүртгүүлэхийг Хууль, эрх зүйн хэлтэст (О.Тэнгис)-т даалгасугай.

 

ДАРГА                           Ц.ОЮУНБААТАР


Улсын бүртгэлд 2010 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 3168 дүгээрт бүртгэсэн.