Хэвлэх DOC Татаж авах
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР, ТҮҮНИЙГ НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /ТЕГ-ын даргын 2018 оны А/68 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

/ТЕГ-ын даргын 2018 оны А/68 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

ҮНДЭСНИЙ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2004 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр                        Дугаар 13                        Улаанбаатар хот                                                                                                                       

ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР, ТҮҮНИЙГ НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль, Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хуулийн хэрэгжилтийг хангах, татвар хураалтыг сайжруулах, татвар төлөгчдийг баталгаажуулах зорилгоор Татварын Ерөнхий хуулийн 21 дугээр ЗУЙЛИЙН 6 дахь хэсгийн 2 дахь заалтыг УНДЭСЛЭН ТУШААХ нь:
1. "Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгчийн гэрчилгээ"-ний загварыг 1 дүгээр, түүнийг нөхөх зааварыг 2 дугаар, “Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар төлөгчийн гэрчилгээ”-ний загварыг 3 дугаар, /4 дүгээр хавсралтыг 2004 оны 23 дугаар тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон/ хавсралтаар тус тус баталсугай
2. Татвар хурааалтын хэлтэс /н.Хурметхан/-т даалгах нь:
а/ Гэрчилгээнуудийг батлагдсан загварын дагуу ХЭВЛУУЛЖ, татварын албадад хургуулэх;
б/ Үл хөдлөх эд хөрөнгийн болон Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар төлөгчдийн тооллого явуулж, тэдгээрт гэрчилгээ олгох;
в - дэх хэсгийг 2004 оны 23 дугаар тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон
3 дахь хэсгийг 2004 оны 23 дугаар тушаалаар хүчингүй болсонд тооцсон


ДАРГА Л.ЗОРИГ