Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТЕГ-ын даргын 2018 оны А/68 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

/ТЕГ-ын даргын 2018 оны А/68 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2009 оны 6 дугаар сарын 15-ныөдөр                      Дугаар 225                           Улаанбаатар хот                                                                         

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ


Татварын ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.6 дахь хэсгийн 27.6.2 дахь заалт, Засгийн газрын Агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. "Зөрчил бүхий татвар төлөгчийн талаар нийтэд мэдээлэх журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.
2.Татварын хууль тогтоомжийг зөрчиж, татвар төлөхөөс зайлсхийсэн, эрэн сурвалжлагдаж байгаа татвар төлөгчидтэй ажиллах ажиллагааг эрчимжүүлж, зөрчил бүхий татвар төлөгчийн талаар нийтэд мэдээлэхэд энэхүү журмыг мөрдөж ажиллахыг ТЕГ-ын хэлтэс, харьяа газар, алба, аймаг, нийслэл, дүүргийн татварын газар, хэлтсийн дарга нарт даалгасугай.
3.Энэхүү тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Татварын ерөнхий газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын газар /Н.Бат-Эрдэнэ/-т даалгасугай.


                         ДАРГА                    Ц.ОЮУНБААТАР                Улсын бүртгэлд 2009 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 3042 дугаарт бүртгэсэн