Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох/

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2018 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдөр                          
Улаанбаатар хот 

Дугаар 192

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Автотээврийн тухай хуулийн 171 дүгээр зүйлийн 171,2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2.Энэхүү журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /С.Батболд/-т үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” Зам, тээврийн сайдын /хуучнаар/ 2012 оны 59 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Шадар сайд, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын

үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч                                        Ө.ЭНХТҮВШИН

/ЗТХС-ын 2019-06-25-ны өдрийн 219, 2019-12-17-ны 376 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/