Хэвлэх DOC Татаж авах
Олон улсын гэрээгээр байгуулагдсан Засгийн газар  хоорондын байгууллага, түүний төлөөлөгчийн газрыг  улсын бүртгэлд бүртгэх журам батлах тухай

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2019 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр             
Улаанбаатар хот                                   

Дугаар А/16, А/07

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭГЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН БАЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ

ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Олон улсын гэрээгээр байгуулагдсан Засгийн газар хоорондын байгууллага, түүний төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар /Б.Баасандорж/, Гадаад харилцааны яамны Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газар /А.Төмөр/-т, энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Г.Билгүүн/, Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Д.Даваасүрэн/-д тус тус үүрэг болгосугай.

                ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД                                                                         ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ

               ХЭРГИЙН САЙД          Ц.НЯМДОРЖ                                                 САЙД            Д.ЦОГТБААТАР