Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны/

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр                    
Улаанбаатар хот           

Дугаар А/46, А/09

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам"-ыг нэгдүгээр,  "Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журам"-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2015 оны А/180, А/217 болон А/181, А/218 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                             

ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

 

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

ХЭРГИЙН САЙД

С.ЧИНЗОРИГ        Ц.НЯМДОРЖ