Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ- “Мал амьтныг нүүлгэн шилжүүлэх журам”

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2018 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр                                                                  Дугаар А/30                                                                                      Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Мал амьтныг нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.“Мал амьтныг нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг мөрдөж ажиллахыг Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, харъяа салбар нэгжүүдэд үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг дэд дарга С.Батсайханд даалгасугай.

 

 

ДАРГА            Д.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ