Хэвлэх DOC Татаж авах
АДААЦАГ СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭЛ ТОГТООХ ТУХАЙ

ДУНДГОВЬ АЙМАГ

АДААЦАГ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр                                                 Дугаар 18                                               Тавин

 

ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭЛ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь хэсгийн “д”, 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх заалт, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Тус сумын нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, байгаль экологийн онцлог шинж чанар, хэтийн хөгжлийг харгалзан төрийн өмчийн газрыг эзэмшүүлж, ашиглуулсны газрын төлбөрийн бүсийг сумын нутаг дэвсгэрийн хил заагаар тооцож, 1м.кв газрын төлбөрийн хэмжээг тогтооход хэрэглэх хувь хэмжээг газрын нэгдмэл сангийн ангилал тус бүрээр гаргаж хавсралтаар баталсугай.

2. Газрын үнэлгээ, бүсчлэл, төлбөрийн талаар гарсан тогтоол, шийдвэр, журмыг олон нийтэд сурталчлан таниулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Ж.Батхөлөг/, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Тэргүүлэгчдэд даалгасугай.

3. Энэхүү тогтоолыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хянуулж бүртгүүлснээр дагаж мөрдсүгэй.

4. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 10 сарын 6-ны өдрийн 20 дугаар тогтоолыг  хүчингүйд тооцсугай.

 

 

                                                        ДАРГА                                                         Г. ТОГТОХБҮРЭН