Хэвлэх DOC Татаж авах
МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТЕГ-ын даргын 2018 оны А/68 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

/ТЕГ-ын даргын 2018 оны А/68 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

МОНГОЛ УЛС ҮНДЭСНИЙ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ

1999 оны 1 сарын 26 өдөр                                  Дугаар 19                                Улаанбаатар хот

ТУШААХ нь:
1. “Татвар төлөгчийн хувийн хэрэг”-ийг хавсралтаар баталсугай.
2. “Татвар төлөгчийн хувийн хэрэг”-ийг хэвлүүлж, харьяа татварын албадад хүргүүлэх, түүний хөтлөлтөнд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг Бодлого зохицуулалтын хэлтэс /Ж.Бавуусүрэн/, Татвар хураалтын хэлтэс /Я.Батцоож/-т тус тус үүрэг болгосугай.


ДАРГА                         Ж.БААСАНДАШ