Хэвлэх DOC Татаж авах
МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ /ТЕГ-ын 2019 оны А/184-р хүчингүй болсон/

/ТЕГ-ын 2019 оны А/184-р хүчингүй болсон/

ҮНДЭСНИЙ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэл/

2001 оны 4 сарын 20 өдөр Улаанбаатар хот


 

Дугаар 67

“Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай” Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Татварын ерөнхий хууль”-ийн 23 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. «Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэл» (ТБ-4) маягтыг 1 дүгээр хавсралтаар, «Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэлийн өөрчлөлт»(ТБ-4А) маягтыг 2 дугаар хавсралтаар, татварын албадад хөтлөгдөх «Үл хөдлөх эд хөрөнгийн жагсаалт, үнэлгээний нэгтгэл» (Нэгтгэл-ТБ4) маягтыг 3 дугаар хавсралтаар, Татварын албадаас ҮТЕГ-т ирүүлэх «Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэлийн товчоо» (Товчоо-ТБ4) маягтыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
2.Энэхүү маягтуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг бүх шатны татварын албадын дарга нарт үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Хуулийн хэрэгжилтийг хангах хэлтэс (Я.Батцоож), Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс (Л.Бадамцэцэг)-т тус тус үүрэг болгосугай.


ДАРГА Л.ЗОРИГ