Хэвлэх DOC Татаж авах
ДАРХАН СУМЫН ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

ДАРХАН АЙМАГ

ДАРХАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр                                                                                                                  Дугаар 10/04                                                                                                                                                        Дархан

ДАРХАН СУМЫН ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 д, 25 дугаар зүйлийн 25.1, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1, 9.2.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн сумын ИТХ-ын ээлжит 10 дугаар хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1.Дархан сумын Гэр хорооллын хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар, Орон сууцны хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг хоёрдугаар хавсралтаар, Аж ахуй нэгж байгууллагын хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг гуравдугаар хавсралтаар, Барилгын хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг дөрөвдүгээр хавсралтаар, Түрж, булж, устгах үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тавдугаар хавсралтаар, Аюултай хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг зургаадугаар хавсралтаар тус тус тогтоосугай.

2.Энэхүү тогтоолыг Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт, бүртгэлийн хэлтэст бүртгүүлж, мөрдөж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Б.Азжаргал/, НААҮГ-ын дарга /Ж.Дорждэрэм/ нарт үүрэг болгосугай.

3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                         Ж.БАЛЖИННЯМ