Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /ТЕГ-ын 2019 оны А/184-р хүчингүй болсон/

/ТЕГ-ын 2019 оны А/184-р хүчингүй болсон/

ҮНДЭСНИЙ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

2001 оны 12 сарын 26 өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 235 


Монгол Улсын Татварын ерөнхий хуулийн 23 дугаар зүйлийн 2, «Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хууль»-ийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайланг 1 дүгээр хавсралтаар, тайлан нөхөх зааврыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Энэхүү тайлангийн маягт, зааврыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг бүх шатны татварын албадын дарга нарт үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хуулийн хэрэгжилтийг хангах хэлтэс (Я.Батцоож), Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс (Л.Бадамцэцэг)-т тус тус үүрэг болгосугай.


ДАРГА Л.ЗОРИГ