Хэвлэх DOC Татаж авах
ӨЛЗИЙТ СУМЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХОД ХЭРЭГЛЭХ ИТГЭЛЦҮҮРИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

БАЯНХОНГОР АЙМАГ

ӨЛЗИЙТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

 

2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр                                                                                                                     Дугаар 16/04                                                                                                                                                       Улаан-Уул

 

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХОД ХЭРЭГЛЭХ

ИТГЭЛЦҮҮРИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ийн “д”, 25 дугаар зүйлийн 25.1, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалтууд, Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаанаас ТОГТООХ  нь;

1. Газрын төлбөрийн хувь хэмжээг тогтооход хэрэглэх итгэлцүүрийг шинэчлэн хавсралтаар баталсугай.

2. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах гэрээг шинэчлэх, газрын төлбөрийг ногдуулан орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх, тогтоолын биелэлтийг хангаж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Цэдэнсодном/-д даалгасугай.

3. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 15/09 дүгээр тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай.

 

                                                                  ДАРГА                                   С.ГОНГОР