Хэвлэх DOC Татаж авах
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨӨРИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ, ЖИШИГ ҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2019 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдөр                                                                                                                Дугаар 13/02                                                                                                                                                             Дархан

 

ОРОН НУТГИЙН ӨӨРИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ, ЖИШИГ ҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “д”,18.1.3-ын “г”, 19 дүгээр зүйлийн 19,1, 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, Орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн жишиг үнийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтийг хангуулж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга  /С.Насанбат/-д үүрэг болгосугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны “Орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээний загвар , жишиг үнэ тогтоох тухай” 45 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

                                                                ДАРГА                                      Г. ЭРДЭНЭБАТ