Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦАГИЙН ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ /согтууруулах ундаа худалдах/

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                                                              Дугаар А/163                                                                                                                                                              Улаангом

 

ЦАГИЙН ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “ж”, 29.2, 29.3, 30 дугаар зүйлийн 30.1.16, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэхзаалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагаа эхлэх, дуусах цагийн хязгаарыг хавсралтаар баталсугай.

2. Хавсралтын 3 дахь хэсэгт заасан хязгаарлалт нь нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр хамаарахгүй байхаар тогтоосугай. 

3.Тогтоосон цагийн хязгаарыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжийн захирал, эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.

4. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, цагийн хязгаарыг зөрчсөн тохиолдолд холбогдох хууль, журмын дагуу хариуцлага тооцож, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг Цагдаагийн газар /Ч.Лхагвадорж/, Мэргэжлийн хяналтын газар /Ц.Мөнхбаяр/, сумдын Засаг дарга нарт тус тус даалгасугай.

5.Аймгийн Засаг даргын 2016 оны “Худалдаа, үйлчилгээний газрын ажиллах цагийн хуваарь батлах тухай” А/761, 2012 оны А/582 дугаар захирамжуудыг хүчингүй болгосугай.  

 

 

                                                       ЗАСАГ ДАРГА                                             Д.БАТСАЙХАН