Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Утга зохиол, уран сайхны бүтээл шалгаруулах/

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ
2019 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр                                   
Улаанбаатар хот

Дугаар А/129

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5 дахь  хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.”Утга зохиол, уран сайхны бүтээл шалгаруулах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Хүн амын хөгжлийн газар  /С.Тунгалагтамир/-т үүрэг болгосугай.

3. ушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /Ц.Мөнхзул/-т даалгасугай.

    

        

САЙД                                  С.ЧИНЗОРИГ