Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2019 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 4353 дугаарт бүртгэв.

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2019 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр                                                                                                                          Дугаар 181                                                                                                                                             Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ                               

Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн9.1.2,9.1.3, 9.1.11, 9.1.19, 21 дүгээр зүйлийн21.7, 21.8 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1.“Тусгай зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулах аж ахуйн харилцааны дүрэм”-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Батлагдсан дүрмийг Захиргааны хэм хэмжээний актын Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлж, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхтгэл”-д нийтэлсний дараа мөрдөж ажиллахыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.

3.“Тусгай зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулах аж ахуйн харилцааны дүрэм”-ийг хэрэгжүүлэн,биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба /Г.Эрхэмбаяр/-нд даалгасугай.

4.Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах газрын /Хуучин нэрээр/ Зохицуулагчдын зөвлөлийн 2003 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн “Сонгон шалгаруулах журам батлах тухай”61 дүгээр тогтоол, Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2014 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн “Тусгай зөвшөөрлийн зохицуулалтын бодлого, чиглэлийг батлах тухай” 190 дүгээр тогтоол, “Журам батлах тухай” 191 дүгээр тогтоол, 2015 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн “Тусгай зөвшөөрлийн зохицуулалтын бодлого, чиглэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”112 дугаар тогтоол, 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Журам шинэчлэн батлах тухай” 293 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болгосугай.

 

 

ДАРГА                                               А.ТЛЕЙХАН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              Д.БАССАЙХАН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              Э.ТҮВШИНЧУЛУУН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              У.МЯГМАРСҮРЭН

ЗОХИЦУУЛАГЧ                              Б.АМАРСАНАА