Хэвлэх DOC Татаж авах
ХОВД АЙМГИЙН-“ШИМ-УС” ОНӨААТҮГ-ЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ

ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2019 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр                                              Дугаар 32                          Улаанбаатар хот

 

ШИМ-УС” ОНӨААТҮГ-ЫН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Ховд аймгийн Шим-Ус ОНӨААТҮГ-ын Жаргалант суманд мөрдөх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф, суурь хураамжийг нэгдүгээр, Зэрэг суманд мөрдөх цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф, суурь хураамжийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Батлагдсан тарифыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн хугацааны дараа сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Шим-Ус”ОНӨААТҮГ /Т.Баатарзориг/-т даалгасугай .

3.Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан Зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны 86 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг дээр дурдсан хугацаанаас эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

4.Хангагч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлэн, батлагдсан тарифыг хэрэглэгчдэд мэдээлэх, сурталчлан ойлгуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг “Шим-Ус” ОНӨААТҮГ /Т.Баатарзориг/-т даалгасугай.

5.Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцон ажиллахыг Тусгай зөвшөөрлийн алба /Г.Нарантуяа/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/, Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/-нд тус тус даалгасугай.

 

ДАРГА                                         Ж.БАТСУУРЬ

 

ГИШҮҮН                                  Б.АМАРСАНАА

                                                    Ж.ДАВААЦЭРЭН

                                                   Г.ЦОГТСАЙХАН

                                                        Ч.ЭРДЭНЭЧИМЭГ