Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦЭНХЭРМАНДАЛ СУМЫН СУУРИН МАЛ МАЛЛАГААНЫ БҮС ТОГТООХ ТУХАЙ

ХЭНТИЙ АЙМАГ

ЦЭНХЭРМАНДАЛ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

 

2019 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр                                      Дугаар 04                                               Модот

 

СУУРИН МАЛ МАЛЛАГААНЫ БҮС ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 25-р зүйлийн 25.1. дэх заалт, Газрын тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.4,  52.6. дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаанаас ТОГТООХ НЬ: 

1. Сумын суурин мал маллагааны  1-р бүсийг Баянмод багийн Майхны ам, 2-р бүсийг Хужхан багийн хойд Бяцхан булгийн аманд байхаар тус тус тогтосугай.

2. Сумын суурин мал маллагааны байршлын зураг газрын хэмжээг 1-р хавсралтаар, Сумын суурин мал маллагааны бүсэд мөрдөгдөх журмыг 2-р хавсралтаар тус тус баталсугай

3. Сумын төвд мал маллаж буй малчин өрхийг тогтоосон бүс нутагт шилжүүлж, журмын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллахыг Сумын Засаг дарга С.Золжаргал-д даалгасугай

4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хууль эрх зүй байгаль орчны хороонд,   тойргийн иргэдэд сурталчилж, уриалга гаргаж ажиллахыг нийт төлөөлөгчидөд даалгасугай. 

 

 

ДАРГА                              Н.НЯМДАВАА