Хэвлэх DOC Татаж авах
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 149

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Улаанбаатар хот болон орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Нэг цонхны үйлчилгээ”, “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийг 2019 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн операторын хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлдэг “Үйлчилгээний нэгдсэн төв” болгон өөрчлөн зохион байгуулах, бүх сумдад “Үйлчилгээний нэгдсэн төв” байгуулж иргэн, хуулийн этгээдэд төрийн зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэхийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

2. Энэ тогтоолын 1 дүгээр заалтад заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай “Үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн мэдээллийн системийг хөгжүүлэн төрийн мэдээлэл солилцооны “ХУР” системд холбох талаар зохих арга хэмжээ авахыг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар (Б.Чинбат)-т даалгасугай.

3. Иргэн, хуулийн этгээдэд төрийн зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэхэд төрийн мэдээллийн сангаас гарах боломжтой лавлагаа, мэдээллийг шаардахгүй байх зарчмыг баримтлан технологийн дэвшлийг ашиглаж төрийн мэдээлэл солилцооны “ХУР” системд хандан авах замаар шийдвэрлэх, “Үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д ажиллах байгууллагын албан хаагчдын орон тооны дээд хязгаарыг батлагдсан төсөвтөө багтаан шийдвэрлэхийг холбогдох сайд, Засгийн газрын агентлагийн дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгаж, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл (Н.Лүндэндорж)-д зөвлөсүгэй.

4. “Үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн мэдээллийн системийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай 2.5 (хоёр тэрбум таван зуун сая) тэрбум төгрөгийн зардлыг Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын II.1.3.1-д тусгагдсан “Сумдад төрийн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх Хур систем” төслийн хөрөнгөөс санхүүжүүлэхийг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар (Б.Чинбат)-т зөвшөөрсүгэй.

5. Цахим хэлбэрээр үзүүлэх үйлчилгээний хураамж, мэдээллийн систем ашигласны төлбөрийн хэмжээг судлан тогтоохыг Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар (Б.Чинбат) нарт даалгасугай.

6. “Үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн баталж мөрдүүлэхийг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнэд даалгасугай.

7. Төрийн зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий нэгж байгуулан ажиллуулахыг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар (Б.Чинбат)-т, уг нэгжийн санхүүжилтийг шийдвэрлэхийг Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (Г.Чинзориг)-нд тус тус даалгасугай.

8. “Үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн ажилтнуудыг шаардлагатай сургалт, дадлагад хамруулах талаар зохих арга хэмжээ авахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

9. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан ““Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 153 дугаар тогтоол, ““Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2016 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 141 дүгээр тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

10. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг Засгийн газарт танилцуулж байхыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнэд үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                     У.ХҮРЭЛСҮХ

Монгол Улсын сайд,

Засгийн газрын Хэрэг

эрхлэх газрын дарга                                                                  Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ