Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2021-2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2019 оны 05 сарын 30 өдөр
Төрийн ордон,Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ

МЭДЭГДЭЛ, 2021-2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:                

     д/д Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт Төсвийн хүрээний мэдэгдэл Төсвийн төсөөлөл
2020 он 2021 он 2022 он
1 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ 6.0 6.0 6.0
2 Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин 8.0 8.0 8.0
3 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 11,122.6 12,070.3 12,908.7
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 27.3 26.3 25.0
4 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 13,197.4 13,333.2 13,637.5
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 32.4 29.1 26.4
5 Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 1,608.3 135.8 304.4
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 4.0 0.3 0.6
6 Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ -2,074.7 -1,262.9 -728.9
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь -5.1 -2.8 -1.4
7 Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 3,491.4 2,935.8 2,823.9
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 8.6 6.4 5.5
8 Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ 22,089.1 22,910.5 23,869.2
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 54.3 50.0 46.2
9 Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ 750.2 810.2 875.0
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь 1.8 1.8 1.7
 

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Г.ЗАНДАНШАТАР