Хэвлэх DOC Татаж авах
Журамд нэмэлт оруулах тухай

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                                                   Дугаар 185                                                                                                                   Улаанбаатар хот

 

Журамд нэмэлт оруулах тухай

 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Авлигын эсрэг хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

 

1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 30 дугаар зарлигаар баталсан “Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам”-ын Хоёрдугаар зүйлийн  2.1 дэх хэсэгт дор дурдсан агуулгатай 2.1.24 дэх заалтыг нэмсүгэй:

 

2.1.24. Авлига, албан тушаалын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэхэд чиглэсэн олон улсын болон үндэсний хөтөлбөр, төсөлд хамрагдах, оролцох.

 

2. Мөн журмын 2.1 дэх хэсгийн 2.1.3 дахь заалтын “олон нийтийг оролцуулах” гэсний дараа “, энэ хүрээнд Олон нийтийн дэд зөвлөлийг ажиллуулж болно” гэж нэмсүгэй.  

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН                                                   ХАЛТМААГИЙН

                                                                                                                                       ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                          БАТТУЛГА